Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. The Box houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens

The Box verwerkt persoonsgegevens slechts ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doelstellingen (bijvoorbeeld bij boekingen tickets);
 • Communicatie over evenementen en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Door de penningmeester het verzoek tot betalen van de betalingen en herinneringen;
 • Behandelen van vragen die bij The Box zijn ingediend over medewerkers, vrijwilligers en/of bezoekers of situaties die zich hebben voorgedaan;
 • Het sturen van uitnodigingen voor de bijeenkomsten;
 • Het toezenden van informatie;
 • Het onderhouden van contacten met relevante nationale en internationale organisaties;
 • Al wat binnen de doelstelling van The Box ligt.

Voor deze doelstelling(en) kan The Box de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • naam, voornaam/voorletters, adres, postcode, woonplaats;
 • e-mailadres, telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer.

Als The Box zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alleen daartoe bevoegde bestuursleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Archivering

Uw persoonsgegevens worden door The Box opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen(en) in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden binnen de EU indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: De gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken wij alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens The Box van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Rechten

U heeft het recht tot inzage of correctie van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens uit de administratie te doen verwijderen, wanneer:

• de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

• de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;

• er gegrond bezwaar is gemaakt tegen de verwerking;

• de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

• een wettelijke verplichting dat verlangt.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doet u schriftelijk of per e-mail aan ojcthebox@gmail.com   Op dit verzoek wordt uiterlijk binnen vier weken gereageerd.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Beeldmateriaal

Foto’s en/of video-opnamen van The Box evenementen en activiteiten kunnen wij publiceren op onze sociale media zoals Instagram, Facebook, of op onze website waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen herkenbaar in beeld komen. The Box gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Vragen of klachten

Vragen of klachten over deze privacyverklaring kunnen schriftelijk of per mail aan de voorzitter van Th Box worden gericht.  Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het bestuur van The Box kan bij nieuwe ontwikkelingen deze privacyverklaring aanpassen.

Op de website van The Box worden de contactgegevens van onze stichting vermeld.

Bestuur The Box

Maart 2022